SORU SOR   NACE Sorgulama
Kalkınma Ajansı Destekleri

Kalkınma Ajansı Nedir?

 

İş kurmak isteyenleri ve işletme sahiplerini daha büyük yatırımların öncüsü olmaları adına teşvik eden pek çok devlet kurumu bulunmaktadır. Kalkınma Bakanlığı bünyesinde bulunan Kalkınma Ajansları ise bu destek sunan kuruluşlar arasında ki en büyük ağa ve sisteme sahip olmaktadır. Kalkınma Ajansları bölgeler arası eşitsizliklerin azaltılması ve bölgesel kalkınmanın sağlanması için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışmalar yürüten özerk kamu kuruluşlarıdır. Kalkınma Ajansları doğrudan yatırım yapan uygulayıcı kuruluşlar değildir. Kalkınma Ajanslarının asıl görevi kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliğini destekleyerek yerel potansiyelin açığa çıkmasını sağlamaktır. Türkiye genelinde her biri Düzey 2 Bölgelerinde kurulan 26 adet Kalkınma Ajansı mevcuttur. Düzey 2 Bölgesi istatistikî bir sınıflamadır. Bölgesel analizlerin sağlıklı yapılabilmesi için geliştirilmiştir. Avrupa Birliği istatistikî sınıflandırma birimleri ile uyumludur. Bu sınıflamaya göre istatistikî açıdan Türkiye; 12 Düzey 1 Bölgesi ve 26 Düzey 2 Bölgesine ayrılmıştır. Bu ayrım bir idari sınıflama olmayıp istatistikî bir sınıflamadır. 5449 sayılı Kanun gereğince Kalkınma Ajansları Düzey 2 Bölgeleri esas alınarak kurulmuştur.

 

Kalkınma Ajansı’nın Amacı Nedir?

 

Kalkınma Ajansı, destek veren diğer devlet kurumlardan biraz daha farklı bir amaca sahiptir. Ülkede ki kalkınma ve ekonomideki büyümenin, bölgesel kalkınma ile mümkün olabileceği düşüncesi ile bölgesel destekler sunan Kalkınma Ajansı, yatırımcılar için büyük bir sinerji yaratmaktadır. Kalkınma Ajansları, kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla kurulmuştur.

 

Ülkemizde, bölgeler arasında gelişmişlik farkı olduğu herkes tarafından kabul edilen bir gerçektir. Bugün Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Marmara Bölgesi arasında ki ekonomik ve gelişmişlik farkı, gece ve gündüz arasındaki fark kadar bellidir. Kalkınma Ajansı ise tam olarak bu noktaya değindiği için çok önemli bir amaca sahiptir. Kalkınma Ajansı, bölgesel yatırımlara destek sunarak bu farkı mümkün mertebe azaltmaya çalışmaktadır. Ulusal kalkınmanın yerel çalışmalar ile mümkün olacağına inanan Kalkınma Ajansı, bulunduğu yöredeki küçük büyük hemen her işletmeyi ve iş kurmak isteyeni, ulusal kalkınmada ki önemli bir etken olarak görmektedir.

 

Hangi Başlıklara Destek Veriliyor?

 

Kalkınma Ajansları destek programlarını 2 başlık altında toplamışlardır. Bunlar Teknik Destek Programları ve Mali Destek Programları’dır. Mali Destek Programları kendi içinde 3 alt başlığa ayrılmaktadır. Bunlar:

1-      Faiz Desteği

2-      Faizsiz Kredi Desteği

3-      Hibe Destek Programları

a.       Güdümlü Proje Desteği

b.      Fizibilite Desteği

c.       Proje Teklif Çağrısı

Teknik Destek:

Kalkınma Ajansının, bölgedeki yerel aktörlere bölgesel kalkınmaya katkıda bulunacak konularda kurumsal kapasitelerinin artırılması amacıyla herhangi bir mali destek vermeksizin Ajans personeli ya da -ihtiyaç duyduğu durumda- hizmet alımı yoluyla verdiği destek türüdür.

 

Bu program kapsamında belirlenmiş uygun başvuru sahipleri(kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları vb.) ihtiyaç duydukları alanlarla ilgili eğitim, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma konularında destek talebinde bulunabilirler.

 

Faiz Desteği:

 

Faiz desteği, kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişilerin ilgili aracı kuruluş ile Ajans arasında imzalanacak protokolde belirtilen nitelikteki projeleri için, ilgili aracı kuruluşlardan alacakları krediler karşılığında ödeyecekleri faiz giderlerinin, Ajans tarafından karşılanmasını öngören karşılıksız yardımdır. Bahsi geçen nitelikler, Ajans tarafından bölge plan ve programları ile Ajans çalışma programlarında belirlenir.

 

Faiz desteği programında verilecek faiz desteğinin vadesi, Ajans ile ilgili aracı kuruluş arasında yapılacak protokol hükümleri çerçevesinde belirlenir.

 

Faiz desteğinden KOBİ’ler, çiftçi ve çiftçi grupları ile bölgenin koşullarına göre nitelikleri Ajans tarafından sınırlandırılacak olan serbest meslek sahipleri yararlanabilmektedir.

 

Faiz desteğinden yararlanabilme amacıyla başvurusu yapılan projelerin konusunun, bölge plan ve programları ile Ajans çalışma programlarında yer alan ve bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimi için öncelikli Ajansın öncelikli gördüğü sektörler ve konularla uyumlu olması gerekmektedir.

 

NOT: Bu destek türü Kalkınma Ajansları tarafından henüz uygulanmamaktadır.

 

Faizsiz Kredi Desteği:

 

Faizsiz kredi desteği, Ajans tarafından kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişilerin ilgili aracı kuruluş ile Ajans arasında imzalanacak protokolde belirtilen nitelikteki projeleri için, ilgili aracı kuruluşlar eliyle kredi verilmesini ve bu mali desteğin faiz ödenmeksizin taksitler halinde geri ödenmesine imkân veren karşılıksız yardımdır. Bahsi geçen nitelikler, Ajans tarafından bölge plan ve programları ile Ajans çalışma programlarında belirlenir.

 

Faiz desteğinden KOBİ’ler, çiftçi ve çiftçi grupları ile bölgenin koşullarına göre nitelikleri Ajans tarafından sınırlandırılacak olan serbest meslek sahipleri yararlanabilmektedir.

 

Faiz desteğinden yararlanabilme amacıyla başvurusu yapılan projelerin konusunun, bölge plan ve programları ile Ajans çalışma programlarında yer alan ve bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimi için öncelikli Ajansın öncelikli gördüğü sektörler ve konularla uyumlu olması gerekmektedir.

 

NOT: Bu destek türü Kalkınma Ajansları tarafından henüz uygulanmamaktadır.

 

Güdümlü Proje Desteği:

Güdümlü projeler, proje teklif çağrısı yöntemi uygulanmadan doğrudan destek sağlamaya yönelik olarak; bölge planında öngörülen öncelikler doğrultusunda, konusu ve koşulları ajans öncülüğünde ve yönlendirmesinde belirlenen özel nitelikli model projelerdir.

Güdümlü proje desteğinde genel olarak özel sektör işletmeciliğini güçlendirecek şekilde, üretim ve ihracat kapasitesinin geliştirilmesi, iyi uygulama örneklerinin oluşturulması, sektörel çeşitlenmenin ve ihtisaslaşmanın desteklenmesi, özel bilgi, beceri ve teknolojilerin geliştirilmesi, transferi veya yaygınlaştırılması, yeni finansman modellerinin geliştirilmesi, üniversite sanayi işbirliğinin desteklenmesi, yeni hizmet ve üretim organizasyonlarının geliştirilmesi, işbirliği ağları ve değer zinciri oluşturulması, kümelenmelerin desteklenmesi, yeni sanayi altyapısı ve organizasyon modellerinin geliştirilmesi ve bölgedeki sektörlerin ihtiyaç duyacağı alanlarda insan kaynaklarının geliştirilmesi esastır.

 

Fizibilite Desteği:

 

Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, Bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, Bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projelerin fizibilite çalışmalarına verilen doğrudan mali destek türüdür.

 

Fizibilite desteklerinde yararlanıcının eş finansmanı zorunlu olmamakla birlikte eş finansman öngören faaliyet teklifleri öncelikli olarak desteklenir. Destek süresi en fazla bir yıldır.

 

Fizibilite desteğinden, yerel yönetimler, üniversiteler, diğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, teknoparklar, teknoloji geliştirme bölgeleri, endüstri bölgeleri, iş geliştirme merkezleri gibi kurum ve kuruluşlar, birlikler ve kooperatifler yararlanabilirler. Kâr amacı güden kurum ve kuruluşlar fizibilite desteğinden faydalanamazlar.

 

Bu tür desteklerde proje teklif çağrısı usulü uygulanmaz.

 

Proje Teklif Çağrısı:

 

Kalkınma Ajansları, yılın belli dönemlerinde Proje Teklif Çağrısı yöntemiyle başvurusu yapılan projelere mali destek sağlar. Başvurusu yapılan projelerin Ajans tarafından belirlenen önceliklerle uyumlu olması zorunludur. Ajansın belirlediği öncelikler, bölge planında bölgenin gelişmesi ve kalkınması için belirlenen gelişme eksenlerinin uygulanmasını sağlayacak önceliklerdir. Ajansın bu yöntemle sunduğu mali destek nitelikleri net olarak belirlenmiş hem kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişilere hem de kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yöneliktir. Proje Teklif Çağrısı sonucunda projelerini uygulamak için destek almaya hak kazanan proje sahipleri bir yandan kendi kurumlarını geliştirirken bir yandan da bölgenin kalkınmasına katkıda bulunmuş olurlar.

BİZİ TAKİP EDİN !
Sosyal Medya’da paylaşımlarımızı takip edin !
E-BÜLTEN ÜYELİĞİ
  Bülten ve diğer iletişimleri almayı kabul ediyorum.
PMA DANIŞMANLIK
© 2020 İçeriklerin kopyalanması ve kullanılması yasaktır.